آثار به خط کوفی

آنچه که در ذیل مشاهده می فرمایید، آثار خوش نویسی مولف دانشنامه خط کوفی می باشد که در ده سال اخیر، به صورت فی البداهانه وبدون هیچ گونه پیش طرحی، نگاشته شده اند