کارگاه و نمایشگاه

جادوی خط کوفی: نخستین اجرای همزمان و فیالبداهه خط کوفی و موسیقی
دومین کنگره بین المللی هنرهای اسلامی، تبریز
نشست علمی با عنوان جهان خط کوفی رازهای تاریخی، نیازهای معاصر
کارگاه کوفی نگاری در فراشاه یزد
کارگاه خط کوفی در همایش بین المللی دین در آیینه هنر
سخنرانی درباره خط کوفی در مراسم رونمایی مرقع گلستان هنر دوره معاصر 
خط کوفی بر سفال – یزد
جلسه نقد کتاب سنگ نوشته‌های کوفی
از جادوی خوشنویسی تا نشانه های نوشتاری