از جادوی خوشنویسی تا نشانه های نوشتاری

کارگاه آموزشی «از جادوی خوشنویسی تا نشانه های نوشتاری» زیر نظر سید وحید موسوی جزایری برگزار می شود.
از جادوی خوشنویسی تا نشانه های نوشتاری

:مختصری درباره کلاس
خطوط سنتی و سبک های خوشنویسی ایرانی دارای قابلیت ها و ارزش های بصری بی نظیری است که بدون شناخت و دقت در جزئیات نوشتاری آن ها، نمی توان خلاقیت ها ی بدیعی را در طراحی و ساخت و پرداخت نشانه های نوشتاری پدید آورد.
در این کارگاه بر آنیم تا با نگرشی عمیق در مباحث نظری و جست و جوهای نو در بنیان های خطوط سنتی فارسی، از جادوی خوشنویسی بهره بگیریم.
تا به کمک آن علاوه بر بالا بردن مهارت ها به ایده هایی نو دست یابیم.

نشست آزاد و ثبت نام: چهارشنبه  ۲۰ دی 1391– ساعت ۱۸