جلسات نقد و بررسی خط نسخ

جلسات نقد و بررسی خط نسخ با سخنرانی محمد وحید موسوی جزایری از شهریورماه 92 در تهران آغاز شده است. امید آن دارد که بتوان برنامه های مشابهی در شهرهای دیگر و با حضور محققان و پژوهشگران برگزار نمود

جلسه اول

جلسه دوم 

جلسه سوم