پوسترهای چاپ شده

خط کوفی . خوش نویس: سید محمد وحید موسوی جزایری، تذهیب: استاد جمشید سرحدیدر این قسمت پوسترها و مجموعه های خوش نویسی سید وحید موسوی جزایری قرار دارد. از هر یک از این پوسترها می توان به عنوان هدیه ای نفیس و ارزشمند استفاده کرد. برخی از شرکت ها، به جای اهدای سررسید ، از این مجموعه آثار استفاده نموده اند. با این اقدام ارزشمند، هنر و فرهنگ توسعه می یابد و چشمان بینندگان با زیبایی های نوشتاری، انس می گیرد

آلبوم خط کوفی مهر نگارین

آلبوم بسم الله هفتم فلک

آلبوم خوش نویسی خط کوفی نسیم شرق

آلبوم خوش نویسی مسیح جان

 

جهت مشاهده کاتالوگ پوسترهای چاپ شده وحید موسوی جزایری بر اینجا کلیک کنید