از استاد بهاء الدین خرمشاهی

bahaoddin-khorramshahiروش های مطالعاتی به کار گرفته شده در این مجموعه کتاب ها ، از جنبه هایی بدیع و کارآمد به حساب می آیند که با اتکاء به آن ها می توان به جزئیات پنهان این مجموعه جزء معدود آثاری  است که به دست یک خوش نویس نمونه هایی از دست نوشته ها ، سنگ نوشته ها ، سفالینه ها ، سکه ها و کتیبه های اماکن به خط های کوفی ، ثلث و نسخ در کتاب مرجعی از تاریخ هنر ، نوشته می شود . تحریرهای هنرشناسانه و تاریخ هنری این مجموعه ، به قلم یکی از بزرگان کوفی نویس و هنر پژوه معاصر استاد سید محمد وحید موسوی جزایری نوشته شده است . از سویی دیگر تنوع آثار نخبه و نفاست طبع این کتاب هم در میان مجموعه های چاپ نفیس روزگار ماست مانده فراوانی در زمینه خوش نویسی دست پیدا کرد . دسته بندی خطوط پرتنوع به اجزای قابل تفکیک در این مجموعه، امکان بررسی ظرائفی بیش تر از میراث ارزشمند بشر را ممکن کرده است